VỚI AGR

ĐỘI NGŨ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phan Văn Tuấn

Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Sơn Tùng

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Thuận

Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thành viên HĐQT

Ông Đoàn Ngọc Hoàn

Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Lê Sơn Tùng

Tổng Giám Đốc

Bà Nguyễn Ngọc Lan

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Bùi Đức Thắng

Phó Tổng Giám Đốc

BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Hương Giang

Trưởng ban

Ông Đỗ Đức Tú

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hồng Dương

Thành viên